Home   >   Faculty   >   Associate Professor   >   Content
September 26, 2018
Xu Qinggang

Curriculum Vitae

 

                        Xu Qinggang              

      PhD, Associate professor
      Tel
0086-511-88791702
      Fax
0086-511-88791923
      E-mail
xuqg@ujs.edu.cn

      Add301 Xuefu Road, Zhenjiang , Jiangsu 212013, PR China                  

Research fields:
1. Cellulases and its cofactors in cellulose hydrolytic insects and micro-organisms.
2. Molecular mechanism of tumorigenesis.

Recent Publications:

   
1. Yongzhong Hou, Zhi Zhang,                   Qinggang Xu, Hong Wang, Ying Xu, Keping Chen. Inhibitor of growth 4 induces NFκB/p65 ubiquitin-dependent degradation. Oncogene. 2013 (In press)
2.Yue Zhou, Jianchu Mo, Keping Chen &                   Qinggang Xu*. Isolation and characterization of P450 gene from the termite,                   Coptotermes formosanus. Sociobiology, 2012, 59(4):1121-1135
3. Hengchuan Xia, Chao Wu,                   Qinggang Xu, Jing Shi, Fan Feng, Keping Chen, Qin Yao, Yong Wang, Lin Wang. Molecular cloning and characterization of lactate dehydrogenase gene 1 in the silkworm,                   Bombyx mori. Molecular Biology Reports. 2011. 38:1853–1860
4. Jian Lu, Jianzhou Zheng,                   Qinggang Xu, Keping Chen and Chiyu Zhang. Adaptive evolution of the vertebrate skeletal muscle sodium channel. Genetics and Molecular Biology. 2011. 34, 2, 323-328
5.                   Qinggang Xu, Yue Zhou, Jun Li, Huayou Chen, Jian Lu, Keping Chen,Jianchu Mo, Muyuan Zhu & Chiyu Zhang. Diversifying Evolution of Endo- beta- 1,4- glucanase in Termites (Isoptera). Sociobiology, 2010, 56(3):623-636
6.                   Xu Qinggang, Zhang Xinming, Han Ning, Shou Jianxin, Hou Rong, Zhang Zhihe, Bian Hongwu and Zhu Muyuan. Characterization and Expression of                   Ailuropoda melanoleuca Leptin (                   ob gene). Zoological Science, 2010, 27(1): 41-46
7.                   Qinggang Xu, Hongwu Bian, Ning Han, Rong Hou, Zhihe Zhang and Muyuan Zhu. cDNA cloning and expression of ghrelin in giant panda (                   Ailuropoda melanoleuca). Molecular Biology Reports. 2010. 37(6):2903-2907
8. Lu Jian, Zheng Jianzhou, Liu Haijun, Li Jun,                   Xu Qinggang, Chen Keping. Proteomics Analysis of Liver Samples from Puffer Fish Takifugu rubripes Exposed to Excessive Fluoride: An Insight into Molecular Response to Fluorosis. Journal of Biochemical and Molecular Toxicology, 2010, 24(1):21-28
9. Ding Na, Wu Nana,                   Xu Qinggang, Chen Keping, Zhang Chiyu                   . Molecular evolution of novel swine-origin A/H1N1 influenza viruses among and before human. Virus Genes. 2009. 39(3): 293-300
10. Lu Jian,                   Xu Qinggang, Zheng Jianzhou, Liu Haijun, Li Jun and Chen Keping. Comparative proteomics analysis of cardiac muscle samples from pufferfish Takifugu rubripes exposed to excessive fluoride: Initial molecular response to fluorosis. Toxicology Mechanisms and Methods. 2009. 19(6-7): 468-475
11.                   Xu Qinggang, Wu Xuechang, Hou Rong, Liao Mingjuan, Kim Hyok Il, Shou Jianxin, Bian Hongwu, Han  Ning, Pan jianwei, Zhang Zhihe and Zhu Muyuan. High-level secretory expression, purification and characterization of                   Ailuropoda melanoleuca growth hormone in                   Pichia pastoris. Protein Expression and Purification, 2008, 60(2): 182-187