Home   >   Faculty   >   Associate Professor   >   Content
December 4, 2019
Wang Qiang

 Curriculum Vitae

 
 
 
Qiang Wang, Ph.D
Assistant professor of Institute of Life Sciences
Jiangsu University
301 XueFu road
Zhenjiang, Jiangsu, China, 212013
Email:wangqiang@ujs.edu.cn
Phone: 0511-88791923
 
 
 
 
 
 
 
【Education】
2005-2008, Jiangsu University, B.Sc.
2008-2013, Kazawa University, Japan, Ph.D.
【Selected Publications】
1.Qiang Wang, Ryu Imamura, Kou motani, Hiroko Kushiyama, Shigekazu Nagata, Takashi Suda, Pyroptotic cells externalize eat-me and find-me signal and ere efficiently engulfed by macrophages. International Immunology (2013) 25, 363-72.
2.K. Furuichi, S. Kokubo, A. Hara, R. Imamura, Q. Wang, S. Kitajima, T. Toyama, T. Okumura, K. Matsushima, T. Suda, N. Mukaida, S. Kaneko, T. Wada, Fas Ligand Has a Greater Impact than TNF-alpha on Apoptosis and Inflammation in Ischemic Acute Kidney Injury. Nephron Extra 2 (2012) 27-38.
3.Qiang Wang, Keping Chen, Qin Yao, Yuan Zhao, Identification and characterization of a novel 1-Cys peroxiredoxin from silkworm, Bombyx mori.Comp Biochem Physiol B Biochem Mol Biol 149 (2008) 176-182. ( IF=1.9)
4.Qiang Wang, Zhongjian Guo, Qin Yao, Keping Chen, Rapid disruption of Bombyx mori nucleopolyhedrovirus orf60 by red recombination system. Chinese journal of biotechnology 2007, 23(5):801-805.